Home arrow Články arrow POUZE PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE!!!!!!
Vojenskyklub.cz | Neděle, 16 leden 2022
KPHVJT
KPHVJ Mordové rokle, z.s.
založený dne 27.11.1999 v restauraci „U vrtule“ ve Zbožíčku u Nymburka.
Třebestovice, Kerská 160, PSČ 289 12
POUZE PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE!!!!!!
Napsal KAFKA Miloň   
Sobota, 24 červen 2006

KONTAKTOVALI NÁS PŘÁTELÉ Z POLSKA!

 ZVOU NA  AKCI

KDO MÁ ZÁJEM SE ZÚČASTNIT, AŤ POKRAČUJE VE ČTENÍ, PLAKÁT A ZVADLO JSOU PŘILOŽENY!!

W zwišzku z organizowanym przez Wójta Gminy Kosakowo Pana Jerzego W³udzika
oraz grupami rekonstrukcji historycznej: Lšdowa Obrona Wybrze¿a,
Stowarzyszenie Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych, 3 Bastion
Grolman i in. Widowiskiem historyczno-batalistycznym w ca³oœci poœwiêconym
walkom toczonym przez ¿o³nierza polskiego o "OKSYWSKIE
TERMOPILE" we wrzeœniu 1939 roku oraz z hitlerowskim najeŸdŸczš w marcu
1945 roku.

Mamy niebywa³y zaszczyt w imieniu naszego Stowarzyszenia Trójmiejska Grupa
Rekonstrukcji Historycznych serdecznie Pañstwa zaprosiæ do jego
obejrzenia.

W przygotowywanej inscenizacji zaplanowaliœmy udzia³ sprzêtu pancernego,
artyleryjskiego, broni na amunicjê œlepš, œrodków pozoracji pola walki
oraz 120 rekonstruktorów z terenu ca³ego kraju odtwarzajšcych ró¿ne strony
konfliktu.

Inscenizacja zosta³a zaplanowana z okazji 67 rocznicy objêcia dowództwa
Lšdowej Obrony Wybrze¿a przez p³k. Stanis³awa Dšbka.

Inscenizacja odbêdzie siê w dniu *23.07.2006* roku o godz. *17.00* we wsi
Mechelinki po³o¿onej ok. 15 km od centrum Gdyni.

Wiêcej szczegó³ów na temat imprezy oraz jej uczestników znajdziecie
pañstwo na stronie naszego Stowarzyszenia pod adresem:

*www.tgrh.org***

                   Serdecznie zapraszamy!
                   w imieniu STGRH
                   Tomasz Paprocki

 
Poslední novinky

© 2022 Vojenskyklub.cz
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.